Privatlivspolitik
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

HJ Revision, Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N, CVR nr. 38 14 05 15 er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: jf@hjrevision.dk eller 2873 0404.

Behandling af persondata og formål

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Identifikationsoplysninger i form af kopi af pas/kørekort/sundhedskort, således at vi kan overholde regler i hvidvasklovgivningen. Det er en retslig forpligtelse, at vi indsamler disser oplysninger og nødvendigt for at kundeforholdet kan etableres.

Derudover indsamler vi regnskabsmateriale i form af bilag, afstemninger, oplysninger fra SKAT, mailkorrespondance, kontaktoplysninger mv. for at kunne opstille regnskaber, årsopgørelser mm og afgive erklæringer. Det er nødvendigt for at vi kan opfylde den kontrakt der er indgået imellem os.

I forbindelse med afregning af vores honorar indsamler vi bankoplysninger, som også relaterer sig til behandlingshjemlen ”opfyldelse af kontrakt”.

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig: kontakt- og betalingsoplysninger, for at kunne administrere din relation til os og gennemføre afregning. Disse oplysninger indsamles baseret på retsgrundlaget ”opfyldelse af kontrakt”.

Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Privatlivspolitik ifm. ansøgninger

HJ Revision søger ikke aktivt efter medarbejdere og i tilfælde af modtagelse af uopfordrede ansøgninger og bilag, bliver de fremsendte materialer slettet, hvorefter henvendelsen besvares.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Stammateriale, såsom identifikationsdokumentation, opbevares indtil 5 år efter endt kundeforhold. Mailkorrespondance, bilagsmateriale og andre arbejdspapirer gemmes 5 år tilbage.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til fx, banker og inkasso.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Dropbox, Inc. i USA som er medlem af US Privacy Shield.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.